Proizvodi

Proizvodnja se ostvaruje u sopstvenim pogonima i preko brojnih kooperanata NRK INŽENJERING d.o.o..
Organizovan je u dva osnovna dela: ISTRAŽIVANJE i RAZVOJ I PROIZVODNjA.

Delatnost je stalno proširivana i “ NRK INŽENJERING” d.o.o. danas predstavlja savremenu firmu, sa preko 1000 proizvoda, tako organizovana i tehnički opremljena da može odgovoriti na brojne zahteve potencijalnih korisnika usluga.

Proizvodnja je podeljena po sektorima:

 • Sektor hemikalija – Katalog proizvoda
  • LABORATORIJSKE HEMIKALIJE (purum, purissimum i pro analisy kvaliteta. Preko 1000 supstanci);
  • LABORATORIJSKE HEMIKALIJE ZA POSEBNE NAMENE, kao što su indikatori, rastvarači hromatografske čistoće, standardi i slično. Preko 200 supstanci.
  • ADITIVI ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU (korigensi pH, sredstva za želiranje, organski vezani oligo i mikroelementi. Ovaj program sadrži i koncentrovano, stabilizovano, biorazgradivo dezinfekciono sredstvo na bazi persirćetne kiseline pod zaštićenim imenom “GERMIPER”.
  • SUPSTANCE ZA NAMENSKU INDUSTRIJU (perhlorati, hlorati, oksidi, peroksidi, sulfati, nitrati, hromati, dihromati, itd.);
  • SREDSTVA ZA GALVANIZACIJU. Na primer, preparati za hladno siliranje, odmašćivači, boje za eloksirani aluminijum, stabilizatori kupatila za galvanizaciju
 • Sektor prirodnih proizvoda
  • EKSTRATIVNA HEMIJA. Sirovi i prečišćeni ekstrakti biljnog i animalnog porekla, prema zahtevima korisnika;
  • BIOTEHNOLOGIJA
 • Sektor procesne opreme
  • UREĐAJI ZA POBOLJŠANJE KVALITETA OBRAĐENIH, NEOBRAĐENIH I OTPADNIH VODA, kao što su manuelni i automatski deferizatori, dehlorinatori, omekšivači i demineralizatori, mikro filtracije, sve od laboratorijskog do industrijskog kapaciteta, uključujući i kompletne sisteme za tretman voda. Aktivna punjenja  i njihove modifikacije su sopstveni proizvodi;
  • POSTROJENJA ZA HEMIJSKU INDUSTRIJU, na primer, kontinualni sistemi za dekolorizaciju i demineralizaciju , deodorizaciju i demineralizaciju proizvoda organsko hemijske industrije, uređaji za filtraciju u prehrambenoj industriji, sušnice u fluidizovanom sloju, od pilot do industrijskog nivoa

Standardi za kvalitet proizvoda su usaglašeni sa, u svetu važećim najstrožijim normama, kao što su: ACS, Merck, Ph. Eur., USP, BP, DAB, ISO, ASTM, DIN.